Flygsäkerhetsprogrammet


- 2020-talets uppdaterade version av H50P

Det omfattande flygsäkerhetssamarbetet H50P togs fram av KSAK, KSAB, Transportstyrelsen, EAA, FFK, AOPA med flera organisationer verkade mellan 1998 och 2008. Tillsammans med dåvarande Luftfartsstyrelsen togs det under 90- och 00-talet fram ett omfattande flygsäkerhetsmaterial fram i ett projekt för att halvera haverierna som kallades H50P, vilket var en förkortning av ”Haverier 50% inom Privatflyget”.

Startande plan

En bra start kräver planering

De flesta haverier inträffar i samband med start och landning. I detta kompendium ska vi koncentrera oss på starten.

Read More

Anteckna anmärkningar

Tekniska anmärkningar inkl. ”Privatflygar-MEL”

När en störning inträffat är det viktigt att andra piloter som senare ska flyga samma flygplan får kännedom om störningen. Alla störningar som uppstår på flygplanet…

Read More

Vinterflyg

Flygväder

Kompendiet försöker fånga upp och beskriva vad som erfarenhetsmässigt visat sig att många piloter saknat, missat eller missförstått vid väderplaneringen. Det riktar sig…

Read More

Parkerat plan

På marken

Detta H50P-tema handlar om det som sker på marken i samband med flygning. Som frågorna ovan antyder har vi flygare en del att tänka på innan vi kommer i luften och så…

Read More

Bränsle

Denna broschyr handlar om bränsle – hur vi planerar, använder och behandlar denna nödvändiga och kritiska del vid varje flygning.

Read More

Flygning vid okontrollerad flygplats

Många piloter besöker väldigt sällan okontrollerade flygplatser. Detta kompendium skall hjälpa dig som pilot att handla på rätt sätt och förhoppningsvis också handla på…

Read More

Sidvind

Detta kompendium är ett komplement till de två tidigare utsända kompendierna Start respektive Landning. Det behandlar enbart den specifika sidvindsproblematiken och…

Read More

Sidvind – uteblivna omdrag

Under en femårsperiod inträffade närmare 30 haverier där sidvind var den direkta orsaken eller starkt bidragande. Det är mer än 25 % av alla haverier. De flesta skedde…

Read More

Uteblivna omdrag

Detta kompendium handlar om ett problemområde som uppmärksammats först under 2005. I analysgruppen i projektet H50P fann man att många haverier inträffade som kunde ha…

Read More

Vinge

Stalltips

Flera av stallhaverierna har skett i samband med besvärliga vindförhållanden. Ett flertal har ägt rum i samband med att piloten avvikit från standardförfarande, som att…

Read More

Stall

Man skall ha respekt för flygplans olika stallegenskaper. Det är bättre att under kontrollerade former träna stall i olika lägen, så att man vet med automatik vad som…

Read More

Kraftledning

Hinder

Genom åren har kollision med hinder i samband med flygning orsakat åtskilliga haverier. De flesta av dessa hade inte behövt hända om piloterna varit medvetna om hindrens…

Read More

GAME OVER – från VFR till IMC

Anledningen till att du flyger visuellt är att du önskar se ut! Trots det, med den ansenliga mängd olika väder vi har i vårt land, hamnar du förr eller senare i dåligt…

Read More

Nödläge – Hur förberedd är du?

Att fatta beslut om att någonting ska utföras och hur det ska utföras ingår som en väsentlig uppgift i en pilots åtaganden. Ibland gäller det ett mer långsiktigt beslut,…

Read More

Landning

Till skillnad från starten – som du i sista stund kan välja att avbryta – måste du alltid genomföra en landning när du väl startat. Men kom ihåg: Du måste inte landa vid…

Read More

Vinterflygning

Nya förutsättningar som kräver nya kunskaper. För ett antal år sedan gjordes en speciell studie av flygskador i Sverige som var kopplade till att det rådde…

Read More

Reseflyg

Med reseflyg menas i detta häfte flygning som företas mellan två flygplatser där piloten känner sig ha ett tids- eller uppdragskrav som ska tillfredsställas.

Read More

Mörker

En av de finaste upplevelserna i luften är att flyga i mörker en stjärnklar kväll med månen i ryggen och stadsljus vid horisonten. Sverige tillhör de länder där det är…

Read More

Satellitnavigering

Möjligheten att noggrant bestämma sin position med hjälp av satelliter har de senaste åren revolutionerat många verk- samheter, inte minst flyget, där GPS (Glob- al…

Read More

Flygledartorn

FMF

Detta kompendium riktar sig till flygledare, meteorologer, personal på Flight Planning Centre (FPC) och privatpiloter. I detta sammanhang benämns de som inte är piloter…

Read More

Flygning i kontrollerat luftrum kräver klarering

Antalet rapporter om VFR-flygningar som passerat in i kontrollerat luftrum (terminalområden, TMA, och kontrollzoner, CTR) utan klarering har tyvärr ökat de senaste åren.…

Read More

Flygledartorn

Kontakt med flygledningen

Dessa sidor ger en enkel och allmän repetition av de viktigaste delarna som handlar om förhållandet mellan flygtrafikledningen och oss som flyger småflygplan. Materialet…

Read More

Skriva rapport

Händelserapportering

Syftet med händelse-/störningsrapporteringen är att samla in, utreda och analysera händelser och att använda informationen för att höja flygsäkerheten. Avsikten är inte…

Read More

Ansvar

Ansvar

Vem är ansvarsfull? Vad är ansvar? Att göra det på jobbet som man har ansvaret att sköta? Att försörja eller försvara en familj? Att passa tider? Att fullfölja ett…

Read More

Koll på läget – det har du väl?

I detta kompendium har vi sammanställt en del handfasta råd och påpekanden som gör att du kan förbättra känslan av att ha läget under kontroll, och att du i många fall…

Read More

Omdöme – vad är det?

Vän av ordning undrar naturligtvis vad en superpilot har i H50P:s kompendier att göra. Att ligga över genomsnittet skulle vi väl alla önska att vi gjorde! MEN… …det är…

Read More

Inledning

Bakgrunden till att Kungliga Svenska Aeroklubben har skapat en ny version av flygsäkerhetsprogrammet H50P var tillgängliggöra denna viktiga dokumentation i en modern och…

Read More

Före varje flygning

Här kan du spara ned Flygsäkerhetsplanschen innan det är dags att flyga.

Read More

Landning

Landningsvarvet

Här kan du spara ned Landningsvarvet innan det är dags att flyga.

Read More

Äldre herrar planerar

Pilot 50+ – vad händer när

Detta kompendium syftar till att öka dina kunskaper om de förändringar som sker med dig vid stigande ålder och vad du därför som pilot bör vara uppmärksam på. Alla…

Read More

Sjöflyg

Sjöflyg – frihet med ansvar

För att färdas säkert med ett sjöflygplan fordras att man är ytterst omsorgsfull med planering, utrustning och genomförande av flygningen.

Read More

Rättvis kultur (Just Culture)

Vem är ansvarsfull? Vad är ansvar? Att göra det på jobbet som man har ansvaret att sköta? Att försörja eller försvara en familj? Att passa tider? Att fullfölja ett…

Read More